Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling

logo_P123_laag2_HAL

 

 

 (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt voor aanvang deelname

Indien u bij aanvang van het deelnemerschap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, kunt u geen aanspraken maken op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor het gedeelte dat u bij aanvang van het deelnemerschap arbeidsongeschikt bent.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof met een maximum van 18 maanden telt niet mee voor het berekenen van het aantal opbouwjaren voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Bovendien vindt de dekking van het partnerpensioen gedurende de periode van het onbetaalde verlof op risicobasis plaats. Dit betekent dat het partnerpensioen kan vervallen als u tijdens het onbetaalde verlof besluit van werkgever te veranderen.

Indexatie

Aanpassing van uw pensioen aan de prijzen is geen doel op zich. Indexatie of inflatiecorrectie is dus geen recht.
Het bestuur van ons fonds kan ieder jaar besluiten of het de mogelijkheid heeft de pensioenen te indexeren. Het fonds kan alleen indexeren als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een indexatie krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een indexatie krijgt. En de indexatie kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Wij noemen dit daarom een ‘voorwaardelijke indexatie’.

Uitgesloten inkomensbestandsdelen

U bouwt geen pensioen op over bijvoorbeeld gratificaties, tantièmes, overwerk en onkostenvergoedingen.

Samenwonen met samenlevingsovereenkomst

Uw partner ontvangt geen partnerpensioen als u samenwoont op basis van een (notariële) samenlevingsovereenkomst. Alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, bent u partner in de zin van de pensioenregeling van HAL Investments.