Indexatie en uw pensioen

waardevast
Het bestuur van ons pensioenfonds besluit jaarlijks over de toe te kennen toeslagen over de pensioenaanspraken en -rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Indien er in een jaar sprake is van toeslagverlening (indexatie), worden ook de te bereiken aanspraken van de
arbeidsongeschikte deelnemers verhoogd met dit toeslagpercentage. Er is dus sprake van een voorwaardelijke toeslagverlening.

Een gepensioneerde deelnemer heeft aanspraak op indexatie voor het partnerpensioen. De hoogte van deze indexatie is gelijk aan het verschil tussen de maximale en werkelijke uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet.