Disclaimer en Privacy

Disclaimer
Hoewel de inhoud van de website van Stichting Pensioenfonds HAL (het “Fonds” of “wij”) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen er toch onjuistheden in voorkomen. In alle gevallen geldt dat de tekst van de pensioenregeling zelf leidend is.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het Fonds de op deze website aangeboden informatie over te nemen.
Het beeldmateriaal dat voor de pensioeniconen wordt gebruikt, is ter beschikking gesteld door Pensioen1-2-3 en mag door het Fonds gebruikt worden.

Privacy Verklaring
1. Inleiding en Contact
Dit is de Privacy Verklaring van Stichting Pensioenfonds HAL (het “Fonds” of “wij”). In deze Privacy Verklaring leest u in het kort hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Het bestuur van het Fonds is voor gegevensverwerking en -bescherming verantwoordelijk; de dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de directie van het Fonds.
Het door het Fonds vastgestelde Privacy Beleid bevat nadere regels voor de verwerking door het Fonds van persoonsgegevens. Mocht u over deze Privacy Verklaring of over het Privacy Beleid vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Onze contact gegevens vindt u op deze website onder de knop “Contact”.

2. Vertrouwelijkheid en Beveiliging
Het Fonds verwerkt persoonsgegevens van haar fondsleden, zoals deze door de fondsleden en andere betrokken partijen van tijd tot tijd (dienen te) worden verstrekt. Het Fonds hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de fondsleden. Wij dragen dan ook zorg voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van fondsleden en nemen passende en redelijke maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan. De organisatie van het Fonds en de door het Fonds gebruikte IT systemen en overige systemen zijn daarop toegerust.

3. Waarom verwerken wij gegevens?
Het Fonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens steeds in het belang van de fondsleden, uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de pensioenregeling en/of de pensioenovereenkomst en onder toepasselijke wet- en regelgeving (zoals de Pensioenwet). Het betreft dus gegevens die wij nodig hebben om de pensioenaanspraken van de fondsleden goed te kunnen administreren, om de rechten van de fondsleden op een goede manier te kunnen waarborgen, om onze plichten jegens de fondsleden goed te kunnen nakomen en om verzoeken om informatie en andere vragen van fondsleden goed te kunnen afhandelen.

4. Aan wie verstrekken wij gegevens?
Onder toepasselijke wet- en regelgeving dienen wij gegevens te verstrekken aan, onder meer, de toezichthouder. Onder de pensioenregeling verstrekken wij daarnaast gegevens aan, bijvoorbeeld, verzekeraars, de accountant en de actuaris. Ook overigens schakelen wij uitsluitend derde partijen in, indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van die werkzaamheden. Met een dergelijke derde partij sluiten wij een verwerkersovereenkomst, binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, met nadere regels over de manier waarop deze derde partij persoonsgegevens verwerkt. Op deze manier wordt vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens op een goede manier gewaarborgd. Wij blijven verantwoordelijk voor de wijze waarop de derde partij gegevens verwerkt.
Wij verschaffen aan een door ons ingeschakelde derde partij zo min mogelijk persoonsgegevens, waar mogelijk uitsluitend in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm.

5. Uw Rechten; Inzage etc.; Klachten
Ieder fondslid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens altijd in te zien, aan te (doen) passen, over te (doen) dragen, of te (doen) verwijderen, behalve indien dit in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving is of behalve waar het tegendeel noodzakelijk is in het kader van onze hierboven in punt 3 genoemde werkzaamheden. Daartoe dient u contact op te nemen met het Fonds (zie punt 1 hiervoor).
Indien u meent dat wij uw rechten onvoldoende of niet respecteren, kunt u een klacht indienen op de wijze aangegeven in de Klachtenregeling van het Fonds, te vinden op deze website onder de knop “Downloads”. Uw klacht zal door het Fonds worden afgehandeld met inachtneming van de eisen die de wet daaraan stelt. In het onverhoopte geval dat u vervolgens nog steeds meent dat uw rechten door ons onvoldoende of niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Omdat het Fonds te maken heeft met (zeer) lang lopende pensioenverplichtingen, dient het Fonds persoonsgegevens gedurende een (zeer) lange periode te bewaren. Het Fonds heeft geen gefixeerde maximum termijn vastgesteld. Het Fonds bewaart persoonsgegevens echter niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

7. Vaststelling, Wijziging
De tekst van deze Privacy Verklaring is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Fonds d.d. 7 december 2021. Deze Privacy Verklaring kan door het Fonds zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, waarna de gewijzigde tekst op de website van het Fonds wordt gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze Verklaring regelmatig te bekijken.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.
Wij delen op geen enkele wijze gegevens met Google of andere derden.